Friday, September 21, 2012

आरसा , मी , आरसा ......

आरसे , एकूण दोन
समोरासमोर ठाकलेले
आणि मधे मी
आरसा , मी , आरसा  ....
एकच मी
पण दोन्हीकडे अनेक मी
माझ्यातला मी ,
दुसऱ्या मी  ला पाहणारा
सारेच अनोळखी एकमेका .....
फ़ौज उभी माझी
माझ्यासमोरच
दोन्ही बाजूस
सज्ज
हसणारी , अक्राळविक्राळ ....
लगाम माझ्याच हाती
पण बेकाबू सारे अनंत
सावरताना , उमजताना एकेकाला
हरवत गेलो एकेकात ....
खोल खोल
ठिबका झालो
पाऱ्याशी मिसळलो ....
आरशाशी भांडलो , दोन्ही
आदळलो  , आपटलो
तुकडे झालो
एक ना दोन
तुकडेच तुकडे
चोहिकडे
एक्मेकापासून अलगविलग  ........

क्षणात माझ्यात मी परतलो
तुकडा तुकडा सांधत बसलो .......
No comments:

Post a Comment