Sunday, September 23, 2012

झटपट

झटपट  ....
अतोनात थकविणारी झटपट
स्वताशीच
न जाणता होतच राहणारी
उजाड़ खोली
हात पाय बांधलेले
तोंडात मोठा बोळा
जमिनीवर उताणा
कोपऱ्यातल्या मिणमिणत्या मेणबत्तीची साथ  
श्वासोच्छवासाचे मंद विराण संगीत 
मेणबत्ती संपताच येणारया  
भयानक अंधकाराची भीती
झटपट , चालूच आहे झटपट .....
कसातरी निसटण्याची
सुटन्याची .....स्वताच्याच पाशातुन
ज्योतीमधुन येणारे अखंड मुडदे  
हसताहेत ....
स्वताच्याच मूर्त शरीराकडे
ते येतच राहत आहेत
खोली हळूहळू  भरत चाललीये
जागा कमी पडत आहे ......झटापटीला
झटपट
बंद डोळ्यांची झटपट
मिटण्यासाठी
अंतरीची आस मेणबत्ति संपण्याची
इंच इंच झटपट  .............


No comments:

Post a Comment